Tüzük

RUMELİ TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE 01: KURULUŞ
Federasyon’un Adı: RUMELİ TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU” dur.
Merkezi: Federasyonun merkezi İstanbul’dur.

MADDE 02: FEDERASYONUN AMACI
Bulgaristan, Yunanistan, Batı Trakya, Girit,12 Adalar, Ukrayna,(Kırım),Bosna Hersek,Yugoslavya,(Sancak,Kosova)Makedonya,Arnavutluk ve Romanya’da bulunan Türklerle bu ülkelerden Türkiye’ye göç ederek ve başka nedenlerle gelen soydaşlarımızla ilgili sosyal kültürel hakların korunması, göçmen olarak gelen soydaşlarımızın iş hayatı ve barınma sorunları ile vatandaşlık sorunlarının çözümü konularında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, bu ülkelerdeki soydaşlarımız arasında ilişkilerin geliştirilmesi, bu bölgelerden gelen yüksek öğretimde eğitim gören gençlere burs vermek, bu ülkelerle karşılıklı olarak ülkemizin ekonomik iş birliği yapmasında aracı olmak, bu ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın dil, eğitim ve kültürel sorunlarını Türk ve dünya kamuoyunun aydınlatılması görevini yürütür. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

MADDE 03: FEDERASYONUN FAALİYET ALANI
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13– Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.
14– Kültür evleri, spor tesisleri ve tesisler açmak ve açılmış olanlara ortak olmak.
15– Her türlü sportif faaliyetleri destekler, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, iş birliği yapar,
16- Üyelerinin yararlanabileceği lokal, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir.
17- Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üye derneklerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,
18- Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar.
19- Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunabilir.
20- Üye derneklerin ve üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.
21- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.
22- Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.
23- Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, federasyon üyesi derneklerin üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak.
24- Federasyon yürürlükteki Dernekler Yasasına ve Türk Medeni kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar ve işbirliği yaparak konfederasyon kurar, yurtiçi ve yurt dışındaki konfederasyonlara üye olabilir. Gerektiğinde yurtiçi ve dışında temsilcilik açar.
25- Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.
26- Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.
27- Üye derneklerin amaç dışı kullanılmasını engelleyici önlemler alır, üye dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar.
28- Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

MADDE 04: FAALİYET ALANI:
Federasyon Sosyal ve Kültürel alanda faaliyet gösterir

MADDE 5: FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK AİDATI BELİRLEME

a) Üyelik: Federasyona üye olabilmek için kendi genel kurulunda ve yönetim kurulunda federasyona üye olma kararı vermiş olmak gerekir. Federasyona üyeliğine kabul edilen dernekler tüzükte öngörülen delege sayısı kadar üye ile genel kurulda seçilir, genel kurul’ da oy kullanırlar ve görev alırlar. Üye derneklerin olağan genel kurulları federasyon genel kurulundan önce yapılıp genel kurul toplantı tutanağını ve seçilen delegelerin isim adres ve kimlik bilgilerini federasyona bildirmek zorundadır.
a.1) Üye dernekler federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır.
a.2) Üye dernekler federasyon yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir. Üye dernekler yıllık faaliyet takvimlerini her yıl en geç aralık ayı sonuna kadar federasyona bildireceklerdir.
a.3) Federasyona üye dernekler federasyon genel kurulunda derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır.
a.4) Üye derneklerin genel kurulu tarafından seçilen delegelerden oluşur. Her dernek 20 delege ile temsil olunur.
b) Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye federasyona üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
c) Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar, toplantılara mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını vermeyenler, yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin genel kurula başvuru hakkı vardır. Genel kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
d) Üyelik ve Katılım Ödentisi: Dernekler giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Üye dernekler yıllık aidatlarını ödemediği sürece seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
e) Üyelikte ayrılma: Yönetim ve denetleme üyesi olan delegelerin üyelikten (federasyon kararı ya da kendi isteğiyle) ayrılmaları halinde görevlerine yedek üyelerden sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması ya da görevi kabul etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin (yedekler dahil) yarısından bir fazlası istifa ederse olağanüstü genel kurul yapılması gerekmektedir.

MADDE 05: FEDERASYONUN ORGANLARI
Federasyonun organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

A- ŞEKLİ:
GENEL KURUL:
Federasyonun en yetkili organıdır. 3 yılda bir aralık ayında toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı isteği üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Denetleme kurulu veya delegelerin1/5 inin yazılı isteğine rağmen genel kurul, yönetim kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

B- TOPLANTI YERİ:
Genel kurul, federasyon merkezinin bulunduğu toplantı yapmaya müsait bir yerde ya da federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir il veya ilçede yapılır.

C- ÇAĞRI YÖNTEMİ:
Yönetim kurulu federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:
Genel kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı yönetim, denetim kurulu asıl üye sayısının iki katından az ise, genel kurul toplantısı yapılamaz.

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri ile birlikte federasyon tarafından verilen kimlik kartları yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir bölümde genel kurulun salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak kaydı ile genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekiliyle iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunu’nun 75. Maddesinin İkinci Fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Federasyon genel kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak henüz genel kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması ve görüşülmesi zorunludur.

G- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda belirtilen işler genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.
a) Federasyon organlarını seçmek. (Yönetim, Denetim Kurulu)
b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
c) Federasyon genel kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
e) Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 15000 TL.’yi geçen mal varlığını satmak, üzerinde ayni haklar tesis etmek konularında yönetim kuruluna yetki vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya, satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye yönetim kurulu yetkilidir.
f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
ı) Federasyon üyelerinin yıllık üye ödentileri ile federasyona üye olacak derneklerin katılım ödentilerini belirlemek.
j) Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına karar vermek, tasfiye kurulu memurlarını görevlendirmek.
k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki vermek.

H- GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:
Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

MADDE 06: YÖNETİM KURULU
A- KURULUŞ:
Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca üye dernekler arasından eşit olarak seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, federasyon çalışma programını, tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
c) Federasyon genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin genel kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir ve ya birkaçına yetki vermek.
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin genel kurul toplantılarına katılmak.
j) Yasalardan, federasyon tüzüğünden ve genel kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.
k) Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak konfederasyonlara üye olmaya karar vermek.

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:
Yönetim Kurulu Başkanı her zaman yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim kurulunda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan yönetim kurulu üyeliği derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer, Yönetim kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.

MADDE 07: BAŞKAN
Genel Başkan; bir bütün olarak federasyonu her konuda temsil eder. Başkan ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Yönetim kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun bilgisi dışında vereceği demeçlerden kendisi sorumludur.

MADDE 08: BAŞKAN YARDIMCILARI
Başkan Yardımcıları, başkanın olmadığı yerlerde ve başkanın yetkilendirdiği yerlerde genel başkanın yerine görev yapar ve genel başkanın yetkilerini aynen kullanabilir. Normal zamanlarda başkana yardımcı olur ve federasyon işlerinin takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.

Federasyona bağlı derneklerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak federasyonumuza yeni dernekler kazandırma çalışmalarını yürütür. Hizmet komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek incelemeleri yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.

MADDE 09: SEKRETER
Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel başkan yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda genel sekreter, genel başkan yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 10: SAYMAN
Genel Sayman, federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

MADDE 11: DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, federasyonun delegeleri arasından üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Federasyon genel kurulunca seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Denetleme kurulu, yönetim kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme kurulu en az yılda bir toplanır. Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için yönetim kurulunu uyarır.

MADDE 12:İÇ DENETİM
Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları genel kurula sunar. Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 13: BORÇLANMA USULLERİ
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 14: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 15: TEMSİLCİLİKLER
Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde temsilcilik ya da irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi federasyon yönetim kuruluna ve denetim kuruluna aittir.

MADDE 16: KAYIT VE DEFTERLER
Federasyon yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 16: GELİRLER
Federasyonun gelirleri;
a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
b) Her türlü bağış ve yardımlar.
c) Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
f) Kurulmuş ve kurulacak iktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.
g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca belediyelerce yapılacak yardımlar.
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen gelir ve paylar.
k) Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler.
l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

MADDE 17: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 18: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLARARASI FAALİYET
Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir.

MADDE 19: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki vb. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

MADDE 20: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Genel kurul federasyonun feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu’dur” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Federasyona üye derneklere eşit miktarda devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyona bağlı dernekler arasında eşit olarak pay edilerek devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 21: HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

(Kabul Tarihi:27.12.2015)